Privacybeleid | CNC AutoDoor

Inleiding

CNC AutoDoor B.V. (of CNC AutoDoor) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de geldende wetgeving. Deze privacyverklaring beschrijft waarom en hoe wij persoonsgegevens op transparante wijze verzamelen en gebruiken en geeft informatie over de rechten van personen op basis van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

De informatie in deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt, zowel door personen zelf als door anderen. Het is ook van toepassing op persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen uit openbare registers en andere betrouwbare externe bronnen. Wij kunnen persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt of door ons zijn verzameld, gebruiken voor een van de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven of zoals anders vermeld op het moment van verzamelen. We verwerken geen persoonlijke gegevens voor andere doeleinden dan waarvoor ze in eerste instantie zijn verzameld.

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geĆÆdentificeerde of identificeerbare levende persoon.

Ga voor meer informatie over onze specifieke verwerkingsactiviteiten naar de desbetreffende onderdelen van deze verklaring.

Contact

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of over hoe en waarom we persoonsgegevens verwerken, kun je contact met ons opnemen via:

Privacy Management
CNC AutoDoor B.V.
Hogebrinkerweg 19
3871 KM Hoevelaken
Nederland
E-mail: administration@cncautodoor.com
Telefoon: +31 (0)33 202 47 55

1. Gegevensbronnen, groepen en rechtsgrondslag van de verwerking

In deze privacyverklaring beschrijven we in meer detail de verwerking van persoonsgegevens door CNC AutoDoor, onderverdeeld in de volgende functies:

 1. De websites van CNC AutoDoor en andere door ons aangeboden internetdiensten
 2. Software voor marketingautomatisering
 3. Software voor klantenrelatiebeheer (CRM).

1.1. Gegevens die u aan ons hebt verstrekt

In verband met contactaanvragen, inschrijvingen, enquĆŖtes, opiniepeilingen of andere dergelijke relaties verzamelen we persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt, zoals bijvoorbeeld

 • Contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, woonplaats en land van herkomst, enz.)
 • Eventuele feedback en onderzoeksberichten die u ons verstrekt
 • Eventuele andere informatie die door u is verstrekt

Alle verwerking van de door u aan ons verstrekte gegevens is gebaseerd op uw toestemming indien dit vereist is op grond van toepasselijke wetgeving of de gerechtvaardigde belangen van CNC AutoDoor in verband met bovengenoemde doeleinden.

Wij kunnen deze gegevens ook combineren met andere persoonsgegevens die wij van u hebben, zoals hieronder beschreven in paragraaf 1.2, 1.3 en 1.4.

1.2. Gegevens over uw online gebruik en cookies

Als u persoonlijke informatie over uzelf aan ons hebt verstrekt via bijvoorbeeld ons websiteformulier en ook dit privacybeleid hebt geaccepteerd, kunnen wij, wanneer u de websites van CNC AutoDoor bezoekt of interactief gebruik maakt van onze online advertenties, waargenomen gegevens over uw online gebruik verzamelen en deze combineren met andere persoonlijke gegevens die wij van u hebben. De gegevens omvatten onder meer gegevens die zijn verzameld met behulp van cookies en andere soortgelijke technologieĆ«n, zoals de pagina’s die de gebruiker heeft bezocht, de websites waar vandaan de gebruiker de websites van CNC AutoDoor heeft bezocht, het apparaatmodel, de individuele apparaat- en/of cookie-identificatie, het kanaal waarlangs de dienst is geopend (webbrowser, mobiele browser, applicatie), browserversie, IP-adres, sessie-identificatiecode, sessietijd en -duur, gegevens over de geografische locatie, datum en tijd, schermresolutie, besturingssysteem, klikken, scrollen en muisbewegingen.


De rechtsgronden voor gegevensverwerking zijn uw toestemming en de gerechtvaardigde belangen van CNC AutoDoor met betrekking tot bovengenoemde doeleinden. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zal CNC AutoDoor de betrokkene om toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld door het gebruik van een cookiebanner.

1.3. Klantrelatie

In dit geval zijn de persoonsgegevens verkregen in verband met het gebruik van de producten en diensten van CNC AutoDoor. De persoonsgegevens kunnen ook afkomstig zijn van vertegenwoordigers van CNC AutoDoor op basis van hun zakelijke interacties met de betrokkenen. De volgende gegevens worden verzameld en verwerkt in het kader van het CNC AutoDoor Customer Relationship Management (CRM):

 • naam
 • titel
 • e-mail
 • mobiel telefoonnummer
 • adres
 • eventuele andere informatie die relevant is voor de zakelijke relatie

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van verkoopovereenkomsten waarbij het afnemende bedrijf partij is. De verwerking van persoonsgegevens is voorts noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van CNC AutoDoor in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Wanneer de toepasselijke wetgeving dat vereist, vraagt CNC AutoDoor de betrokkene om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens combineren met andere persoonsgegevens die wij van u hebben.

1.4. Andere bronnen

In bepaalde gevallen kan CNC AutoDoor ook persoonsgegevens verzamelen uit openbare registers en andere betrouwbare externe bronnen. Wij kunnen deze informatie combineren met door u verstrekte persoonsgegevens. Dit helpt ons om onze gegevens bij te werken, uit te breiden en te analyseren, nieuwe klanten te identificeren en meer op maat gemaakte reclame te maken om diensten aan te bieden die voor u interessant kunnen zijn. De persoonlijke gegevens die we uit andere bronnen verzamelen, omvatten identificatiegegevens, professionele of werkgerelateerde informatie of commerciƫle informatie. We verzamelen dergelijke persoonlijke gegevens met name uit de volgende bronnen:

 • Externe leveranciers van zakelijke contactgegevens, waaronder postadressen, functietitels, e-mailadressen, telefoonnummers, adressen van bedrijfswebsites of URL’s van sociale media.
 • Een andere persoon binnen uw organisatie die ons uw zakelijke contactgegevens kan verstrekken voor het verkrijgen van diensten.

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van CNC AutoDoor in het kader van de reguliere bedrijfsuitoefening. Wanneer de toepasselijke wetgeving dat vereist, vraagt CNC AutoDoor de betrokkene om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens combineren met andere persoonsgegevens die wij van u hebben.

2. Het doel van de gegevensverwerking

2.1. In het kader van website- en marketingautomatisering

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens die via onze websites worden verzameld, soms ook met behulp van onze marketing-automatiseringssoftware, is om:

 • te zorgen voor een efficiĆ«nt en veilig gebruik van de website van CNC AutoDoor;
 • de website te ontwikkelen voor een betere kwaliteit en een breder dienstenaanbod
 • onze dienstverlening aan u te verbeteren;
 • contact met u op te nemen;
 • onderzoek te doen en statistieken te verzamelen
 • Identificeren van klantkansen: we verwerken uw persoonsgegevens om nieuwe potentiĆ«le klantkansen te beoordelen voor zover dit in ons legitieme belang is om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de eisen van onze klanten en de ervaringen van hun gebruikers;
 • Tonen van gepersonaliseerde advertenties en inhoud: we verwerken uw persoonsgegevens om marketingonderzoek uit te voeren, reclame te maken, gepersonaliseerde informatie over ons te bieden op en buiten onze websites en andere gepersonaliseerde inhoud te bieden op basis van uw activiteiten en interesses voor zover dit noodzakelijk is voor ons legitieme belang om te adverteren op onze websites of, waar nodig, voor zover u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven.
 • Verzenden van marketingcommunicatie: wij verwerken uw persoonsgegevens of apparaat- en gebruiksgegevens, die in sommige gevallen kunnen worden gekoppeld aan uw persoonsgegevens, om u marketinginformatie, productaanbevelingen en andere niet-transsectionele communicatie (bijv. marketingnieuwsbrieven, telemarketinggesprekken, sms of pushmeldingen) over ons en onze gelieerde ondernemingen en partners te sturen, waaronder informatie over onze producten, promoties of evenementen voor zover dit noodzakelijk is voor ons legitieme belang bij het uitvoeren van direct marketing of voor zover u vooraf toestemming hebt gegeven.

2.2. In het kader van CRM

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens door CNC AutoDoor is het faciliteren van de bedrijfsvoering van CNC AutoDoor, het ondersteunen van verkoopactiviteiten, het beheren van leveringen, onderhoudsdiensten en facturering, het contact opnemen met klanten voor contractbeheer en marketingdoeleinden en het anderszins onderhouden van de klantrelatie. CNC AutoDoor kan de persoonsgegevens ook gebruiken om incidenten en claims af te handelen en om op verzoek van de klant assistentie te verlenen.


CNC AutoDoor kan contact opnemen met de betrokkenen voor het uitvoeren van klantervaringsonderzoeken. Om de dienstverlening te verbeteren, ontvangt CNC AutoDoor graag de reacties op het onderzoek, inclusief de naam van de contactpersoon van de klant. De verwerking van uw naam en eventuele andere persoonsgegevens in het kader van klanttevredenheidsonderzoeken is gebaseerd op uw toestemming. Alle antwoorden en gegevens die in het kader van dergelijke enquĆŖtes worden verzameld, worden binnen CNC AutoDoor als vertrouwelijk geclassificeerd en er worden adequate beveiligingsmaatregelen genomen bij de verwerking en overdracht van de gegevens.


We kunnen ook gegevens combineren (inclusief importeren/exporteren) tussen onze CRM- en marketing-automatiseringssoftware.

3. Bewaartermijn

Het bewaren van persoonsgegevens wordt voortdurend geƫvalueerd, maar in principe worden de gegevens bewaard zolang dat nodig en/of relevant is voor bovengenoemde doeleinden. We kunnen persoonsgegevens ook langer bewaren voor zover dat nodig is voor het verdedigen of doen gelden van juridische claims. De bewaartermijn is afhankelijk van de persoonlijke gegevens in kwestie. Daarna worden de gegevens automatisch verwijderd of geanonimiseerd zodat de betrokkene niet meer identificeerbaar is.

4. Beveiliging

Wij nemen de beveiliging van alle gegevens die wij bewaren en verwerken zeer serieus. CNC AutoDoor heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om alle persoonsgegevens te beveiligen en we volgen voortdurend de technische ontwikkelingen om de beveiligingsnormen up-to-date te houden. We hebben een raamwerk van beleid, procedures en training met betrekking tot gegevensbescherming, vertrouwelijkheid en beveiliging en we beoordelen regelmatig de geschiktheid van de maatregelen die we hebben genomen om de gegevens die we bewaren veilig te houden.

Wanneer gegevens worden opgeslagen op servers die verbonden zijn met het internet, wordt de fysieke en digitale beveiliging van de gegevens altijd naar behoren gewaarborgd. CNC AutoDoor draagt er zorg voor dat de opgeslagen gegevens, de toegangsgegevens tot de server en andere informatie die van kritiek belang is voor de beveiliging van persoonsgegevens vertrouwelijk wordt verwerkt en alleen door die medewerkers die uit hoofde van hun arbeidsverplichtingen toegang hebben tot die gegevens.

5. Wanneer en hoe we persoonsgegevens doorgeven en ontvangers van persoonsgegevens

We delen alleen persoonlijke gegevens met andere partijen als we daar wettelijk toe gemachtigd zijn en als het nodig is om onze diensten uit te voeren. Wanneer we gegevens delen met andere partijen, treffen we contractuele regelingen en beveiligingsmechanismen om de gegevens te beschermen en te voldoen aan onze normen voor gegevensbescherming, vertrouwelijkheid en beveiliging en aan de toepasselijke wettelijke vereisten.

We zijn een wereldwijd bedrijf en we maken gebruik van derden die ook in andere landen zijn gevestigd om ons te helpen bij onze bedrijfsvoering. CNC AutoDoor kan bij de verwerking van de persoonsgegevens ook gebruikmaken van externe dienstverleners. Dergelijke dienstverleners zijn echter strikt verplicht om persoonsgegevens alleen te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en onze instructies. Als gevolg hiervan kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven buiten de landen waar wij en onze klanten zijn gevestigd. Dit omvat gegevensoverdrachten naar derde landen buiten de Europese Unie (“EU”) en de Europese Economische Ruimte (“EER”). We hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens alleen worden overgedragen op voorwaarde dat er adequate veiligheidsmaatregelen worden ingevoerd en dat alle overdrachten van persoonlijke gegevens buiten de EU/EER rechtmatig plaatsvinden.

Wanneer we persoonsgegevens buiten de EU/EER doorgeven aan een derde land waarvan de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat het een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt, zullen de doorgiften bijvoorbeeld plaatsvinden onder een overeenkomst die de EU-vereisten voor de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU/EER dekt, zoals de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen. Meer informatie over de overdrachten en de gebruikte beveiligingsmethoden is beschikbaar door een e-mail te sturen naar administration@cncautodoor.com.

Persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, kunnen worden overgedragen aan:

 • Organisaties van derden die applicaties/functionaliteit, gegevensverwerking of IT-diensten aan ons leveren

Wij maken gebruik van derden om ons te ondersteunen bij het leveren van onze diensten en om onze interne IT-systemen te helpen leveren, uitvoeren en beheren. Bijvoorbeeld leveranciers van informatietechnologie, cloud-gebaseerde software-as-a-service-providers, identiteitsbeheer, websitehosting en -beheer, gegevensanalyse, gegevensback-up, beveiligings- en opslagdiensten.

 • Externe organisaties die ons anderszins helpen bij het leveren van goederen, diensten of informatie.
 • Accountants en andere professionele adviseurs
 • Wetshandhaving of andere overheids- en regelgevende instanties of aan andere derden zoals vereist door en in overeenstemming met de toepasselijke wet- of regelgeving

Af en toe kunnen we verzoeken ontvangen van derden die bevoegd zijn om persoonsgegevens openbaar te maken, bijvoorbeeld om te controleren of we voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, om een vermeend misdrijf te onderzoeken of om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. We zullen alleen voldoen aan verzoeken om persoonsgegevens wanneer we dit mogen doen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

We erkennen dat transparantie een voortdurende verantwoordelijkheid is, dus zullen we deze privacyverklaring regelmatig herzien en waar nodig bijwerken. Alle wijzigingen in de privacyverklaring worden op de website van CNC AutoDoor bekendgemaakt.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 2 april 2024.

7. Uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen

U hebt bepaalde rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door CNC AutoDoor en CNC AutoDoor is als verantwoordelijke voor de verwerking verantwoordelijk voor de naleving van deze rechten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. In gevallen waarin wij beslissen hoe en waarom persoonsgegevens worden verwerkt, zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke. Hieronder vindt u meer informatie over de rechten die personen hebben en hoe u deze kunt uitoefenen.

Als u gebruik wilt maken van een van deze rechten die in deze Sectie 7 worden beschreven, stuur dan een e-mail naar administration@cncautodoor.com.

 • Toegang tot persoonlijke gegevens

U hebt recht op toegang tot persoonlijke gegevens die door ons als gegevensbeheerder worden verwerkt en bewaard. U kunt dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar administration@cncautodoor.com.

 • Wijziging van persoonlijke gegevens

Om uw persoonlijke gegevens bij te werken, kunt u een e-mail sturen naar administration@cncautodoor.com.

Wanneer dit praktisch mogelijk is, zullen wij, zodra wij ervan op de hoogte zijn gesteld dat de door ons verwerkte persoonsgegevens niet langer correct zijn, (waar nodig) correcties aanbrengen op basis van de door u bijgewerkte informatie.

 • Intrekking van toestemming

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Houd er rekening mee dat we vaak persoonsgegevens verwerken op een andere rechtsgrondslag dan uw toestemming. Als u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens wilt intrekken, stuurt u een e-mail naar administration@cncautodoor.com of klikt u op de afmeldlink in de desbetreffende e-mail die u van ons hebt ontvangen om geen e-mail meer te ontvangen van een CNC AutoDoor-marketinglijst.

 • Andere rechten van betrokkenen

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te verstrekken over welke persoonlijke gegevens wij over u verzamelen en hoe deze worden gebruikt.

Naast de bovengenoemde rechten kunnen personen ook andere rechten hebben met betrekking tot de persoonsgegevens die wij bewaren en verwerken, zoals het recht op wissen/verwijdering, het recht op beperking van of bezwaar tegen onze verwerking van persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar administration@cncautodoor.com. Voeg bij uw verzoek alle relevante informatie om de relevante gegevens of een omstandigheid met betrekking tot bezwaar te identificeren.

CNC AutoDoor kan uw verzoek weigeren of een redelijke vergoeding vragen voor het voldoen aan uw verzoek indien het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is of CNC AutoDoor andere legitieme gronden heeft om het verzoek te weigeren. Dergelijke legitieme gronden kunnen CNC AutoDoor ervan weerhouden persoonsgegevens te verwijderen op basis van toepasselijke wettelijke vereisten. CNC AutoDoor kan de gegevens ook nodig hebben om aan zijn contractuele verplichtingen te kunnen voldoen.

Houd er rekening mee dat als CNC AutoDoor uw persoonsgegevens op de gevraagde wijze verwijdert, CNC AutoDoor mogelijk niet in staat is de diensten waarvan u gebruik wilt maken of die u eerder heeft besteld of aangevraagd, uit te voeren of u de inhoud te leveren die u wilt downloaden of ontvangen.

 • Klachten

We hopen dat het nooit nodig zal zijn, maar als je toch een klacht wilt indienen over ons gebruik van persoonlijke gegevens, stuur dan een e-mail met de details van je klacht naar administration@cncautodoor.com. We zullen alle klachten die we ontvangen onderzoeken en beantwoorden.

Mocht u zorgen of opmerkingen hebben over de verwerkingsactiviteiten van CNC AutoDoor, dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit.

Blijf op de hoogte van CNC AutoDoor nieuws